Něco nefunguje?


Následující kapitola popisuje časté potíže pouze zobecněným způsobem. Nenahrazuje tedy odbormnou technickou podporu a nevztahuje se konkretizovaným způsobem k vašemu stroji. Přesto je stylizována tak, že lze dojít k okamžitému řešení mnoha problémů.


 

Stroj HST CREATIVE nefunguje vůbec

 

Stroj nejde zapnout

 

 • Zkontrolujte přívod elektrické energie do stroje.
 • Pokud jste změnili používanou zásuvku, prověřte sled fází. Některé stroje mají fázové blokování.
 • Zkontrolujte odjištění všech CENTRAL STOPů

 

Stroj vyhodí velmi krátce po zapnutí pojistky

 

 • Elektronika pohonů se po startu nabíjí a potřebuje dostatek energie, i když krátce po zapnutí klesne spotřeba stroje na standardní hladinu. Potřebujete tedy pomalé jištění zásuvky nebo přívodu, ze kterého je stroj napájen. 
 • Napájení je poddimenzované, zkontrolujte připojení k síti.

 

Řídící systém běží, ale stroj nevykonává žádný pohyb, displej nehlásí žádnou chybu

 

 • Nenaběhlo napájení pohonů nebo periferních systémů. Prohlédněte pojistky.

 


 

Něco je s pohonem, podivně "vrčí"

 

Vřeteno se vůbec neroztočí

 

 • Požadavek na výkon motoru přesahuje možnosti stroje. Buď je příliš velká zátěž vzhledem k nastaveným otáčkám, nebo stroj v okamžiku zahájení rozace zvedat jinak přijatelnou zátěž.
 • V servisních funkcích je chybně nastavený rozsah otáček, otáčky jsou příliš vysoké, nebo je zvolen chybný převodový poměr. Pokud máte přístup do servisního MENU, zkontrolujte. Pokud ne, tento bod se vás netýká.

 

Vřeteno se normálně roztáčí, ale během počátku rotace se zastaví

 

 • Požadavek na výkon motoru přesahuje možnosti stroje. Prodlužte čas, po který pohon akceleruje na pracovní rychlost. Pro odlehčení motoru postačuje protáhnout akceleraci v řádu desetin sekundy což nemá pro svařování význam. Typickou situací je poměrně hmotný a rozměrný výrobek, na kterém se však provádí svar o malém průměru, tedy s požadavkem na vysokou rychlost rotace v zájmu zachování standardní postupové rychlosti hořáku.
 • Pokud svařujete výrobek o velkém průměru a limitní hmotnosti (obecně přesahujícím doporučené hodnoty o více nežli 75%), je tímto vlivem zvýšený požadavek na výkon motoru díky velkému momentu hybnosti.

 

Pohon neuzvedne břemeno ve fázi zvedání zátěže

 

 • Požadavek na výkon motoru přesahuje možnosti stroje. Nezapomeňte, že při elevaci směrem k rovině horizontální vstupuje do hry gravitační zrychlení Země a požadavek na výkonnost pohonu stoupá v případě excentrického zatížení o jeden řád.

 


 

Funkce stroje je podivná

 

Programový cyklus začne správně, ale v místě kde začít svařovat stroj čeká a po čase zaparkuje

 

 • TIG, nebo PLASMA svářečka nezapálila oblouk a stroj po vyčerpání deseti pokusů o zápal zaparkoval a čeká na odstranění závady. Zkontrolujte zda je puštěný ochranný plyn a zda je wolframová elektroda ostrá. Zkontrolujte, zda je na svářečce zvolený VF start (netýká se PLASMY) a zda je v ovládání svářečky zvolena správná elektroda (pouze svářečky které to umožňují).

 


 

Svářečka nepracuje správně

 

Svářečka vůbec nesvařuje ale vypadá to, že stroj funguje normálně a i probíhá normální programový cyklus

 

 • Pravděpodobně máte aktivovanou funkci NO WELD. To ohlašuje kontrolka, ovládá se klávesou s křížkem X. To platí pro stroje vybavené elektronickým potvrzením oblouku.
 • Svářečka není svářečka zapnutá, nebo není spojená se strojem HST CREATIVE příslušným kabelem, nebo je kabel přerušený. To platí pro stroje, které nejsou vybaveny elektronickým potvrzením oblouku.

 

Svářečka stále svařuje i když měl proces svařování již skončit

 

 • Svářečka musí být nastavena pro dvoutaktní režim práce. Při zvoleném čtyřtaktním režimu se svářečka nemůže vypnout, protože neobdrží od automatu dvojitý signál.

 

Svářečka se zapne vždy jen na velmi krátkou dobu a zase se vypne

 

 • Nastavení úhlu vypnutí svářečky musí být v souladu s vaší potřebou. Při opomenutí nastavit úhel svařování je úhel, který svářečka pracuje nulový, tedy se hned po zahájení rotace vypne.

 


 

Svařovací proces nefunguje správně

 

Používám metodu svařování MAG a oblouk je neklidný s velkým rozstřikováním

 

 • Pro svařování je podstatné sladění mnoha parametů a vstupů. Zkontrolujte, zda je vzhledem k použitému ochrannému plynu a použitému drátu nastavený správný program synergického režimu svářečky.
 • Zkontrolujte, zda je plyn vhodný pro zamýšlené svařování. Každý konkrétní materiál potřebuje jiný ochranný plyn. Například v plynu CO2 nevznikne pulzní oblouk, téměř žádný materiál (typická vyjímka je Hliník) nelze svařovat čistým argonem, směs Argonu a CO2 v poměru okolo 80/20 je pro svařování CrNi ocelí nevhodná (používají se směsi s obsahem dalšího plynu okolo 3%).
 • Charakteristika oblouku je nastavena jako velmi tvrdá. Uberte rychlost podávání drátu tak, že budete posouvat charakteristiku oblouku k plusovým hodnotám.
 • Průvlak je u konce životnosti a již nepřenáší dobře svařovací napětí - proud.

 

Používám metodu svařování MAG a oblouk evidentně syčí a ztrácí se v průvlaku, někdy se i zapeče

 

 • Zkontrolujte, zda je vzhledem k použitému ochrannému plynu a použitému drátu nastavený správný program synergického režimu svářečky.
 • Charakteristika oblouku je nastavena jako velmi měkká. Přidejte rychlost podávání drátu tak, že budete posouvat charakteristiku oblouku k mínusovým hodnotám.
 • Přítlak kladek podavače je nedostatečný. Zkontrolujte podávání tak, že kleštěmi podržíte drát vylézající z průvlaku. Síla podávání musí být taková, že se drát nepodaří snadno zastavit.
 • Cesta drátu je ucpaná a má velký odpor. Povolte kladky podavače a kleštěmi zatáhněte drát směrem od průvlaku. Vše musí jít poměrně snadno, pokud musíte vyvolat značnou sílu, je problém s bowdenem hořáku, nebo spojem hořáku a podavače.
 • Průvlak je u konce životnosti a již nepřenáší dobře svařovací napětí - proud.

 

Svařovací oblouk je slabý, špatně hoří, ztrácí se

 

 • Zkontrolujte, zda je správně připojený kostřící kabel svářečky. Zkontrolujte bezvadný dotyk stěracího segmentu pro přenost výkonu na vřeteno. Pokud zde objevíte vadu, již nesvařujte a volejte servis. Váš stroj je pravděpodobně chybným ukostředním svařovaného dílu poškozený a nyní může být i nebezpečný, protože mohlo dojít k poškození PE vodiče.

 


 

Řídící program je nespolehlivý 

 

Stroj po povelu k AKCI skončí v jakékoli fázi své práce a zdá se že na něco čeká

 

 • Řídící systém a tedy i SW není vytvořen tak, aby blokoval všechna nesmyslná nastavení. Tedy pokud je obsluhou do programového nastavení zapsán nesmyslný povel, nikdy nedojde k jeho uskutečnění a stroj se jeví že "zamrznul". Vypněte stroj úplně, zapněte stroj a ten přejde po iniciaci do pohotovostního stavu. Poté zkontrolujte nastavené programu, zejména potom hodnoty, které lze nastavit jako nelogické. Pokud nenacházíte příčinu a stroj se chová stejně, resetujte pracovní program podle návodu k obsluze.

 

Stroj pracuje chaoticky, dělá něco co není nastaveno

 

 • Došlo zřejmě k poškození pracovního programu, nebo je program nastavený špatně. Resetujte program podle návodu k obsluze.

 

Stroj nedodržuje uložený program či komplilaci, se kterým pracoval dříve bez problémů

 

 • Došlo zřejmě k poškození programu. Nezbývá nežli program smazat a zapsat jej znovu.