RWP MILLER 1050.1221 Mk.III

Základní popis

 • RWP 1050.1221 je silné stacionární polohovadlo s výškou pracovní desky 983 mm a maximální nosností 1700 kg. Svým pojetím jde o dokonale propracovaný systém nejvyšší konstrukční úrovně posunující možnosti deskových polohovadel na mez jejich koncepčních možností.
 • Speciální sendvičová konstrukce nese rotátor s pohonem. Mohutné vřeteno rotátoru je opatřeno přírubou, na kterou je možné upnout běžnou pracovní desku s radiálními drážkami, nebo univerzální sklíčidlo. Pákovým uložením je osazen zdvižný motor s pohybovým šroubem, který zabezpečuje naklápění rotátoru. Řídící systém R2 je integrován do těla stroje a je chráněn ocelovými dvířky s průhledem skrz polykarbonátové sklo odolné rozstřiku svarového kovu.
 • Elevace rotátoru motorický pohon a je možné náklon měnit i při zatížení svařovaným výrobkem. Elevace v rozsahu 0 - 90° dovoluje nalézt vždy optimální svařovací polohu.
 • Stroj je vybaven integrovanou přírubou pro montáž ramene hořáku umožňujícího automatický provoz polohovadla. Rameno je ovládáno pneumatikou a konstrukce je provedena tak, že se při naklápění rotátoru stejně mění i poloha samotného ramene.
 • Součástí stroje může být integrovaný systém spouštění formovacího plynu, ten je možné přivést dutým vřetenem.
 • Práci ulehčuje speciální nožní ovladač s proporcionální regulací rychlosti otáčení vřetene a s nastavitelnou citlivostí.
 • Stroj je vhodný pro svařování metodami MIG/MAG a TIG, včetně svařování pulzním obloukem a pro svařování plasmovým paprskem.


... Určením stroje je tvrdá práce při průmyslovém nasazení. Pro stroj je charakteristická robustní konstrukce a bohaté dimenzování všech konstrukčních prvků. Kvalitní pohon zaručuje perfektní plynulost a konstantní rychlost otáčení a to i při velmi excentrickém zatížení. Stroj může pracovat v režimu plně ručním, nebo plně automatickém s vyšší úrovní automatických funkcí.


 

Hlavní výhody

  Digitální řízení krokového motoru poskytuje naprosto stabilní rychlost rotace bez ohledu na zatížení nebo excentricitu výrobku.

√  Jednoduchý řídící systém podporuje hlavní funkce automatizace svařování včetně rozdělení úhlu rotace a úhlu vypnutí svářečky.

√  Možnost svařování v manuálním režimu s řízením rychlosti rotace proporcionálním nožním ovladačem.

  Odolné provedení s krytím citlivých částí, přenos svařovacího proudu profesionálním frézovaným CuCrZr stěračem.

√  Koncepce zdvižného pohonu kuličkovým šroubem pro elevaci vřetene přináší perfektní plynulost pohybu velkou sílu pro naklopení.

Technické údaje

PRACOVNÍ VÝKONY

HODNOTA

Maximální nosnost statická

1700,0 Kg

Točivý moment na hřídeli hlavního vřetene

3326,4 Nm

Úhlová vůle na hřídeli hlavního vřetene statická (bez pružností vyvolaných zatížením)

Točivý moment na hřídeli elevace hlavního vřetene

3402 Nm 

Rozsah otáček hlavního vřetene

0,00 - 2,1 ot/min 

Provozní zatížitelnost **

24/7
PRACOVNÍ ROZMĚRY

HODNOTA

Maximální točný průměr (uvedené omezení platí pokud je instalováno standardní rameno pro automatizaci) * -
Půchozí otvor hlavním vřetenem -
Průměr příruby hlavního vřetene - zároveň doporučený průměr univerzálního sklíčidla 250,0 mm
Doporučený rozměr upínací desky (v desce je středový otvor odpovídající průchozímu otvoru vřetene) 1050,0 x 21,0 mm
POHYBOVÉ OSY  HODNOTA 
Rotace hlavního vřetene Programově řízená osa
Elevace hlavního vřetene 0 - 90 stupňů, neřízená osa
Naklánění ramene hořáku * Plný rozsah, manuální osa
Nastavení základní polohy ramene (3 klouby) *  Plný rozsah, manuální osa
Upřesnění polohy hořáku *  Plný rozsah, manuální osa
Precisní nastavení polohy hořáku *  +/- 20,0 mm, manuální osa
TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ  HODNOTA
Vhodné metody svařování MIG/MAG, TIG, Plasma Weld, Laser
Vřetenem přenášený svařovací proud pro DC napětí 550A
Vřetenem přenášený svařovací proud pro AC 450A
Připojení svařovacího zařízení systémem START/STOP Ano
Nožní, nebo ruční ovladač (Regulace otáček, směr otáčení, funkce Start/Stop) * Ano
ENERGIE, MÉDIA A PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě 3x400V/N/PE/50Hz
Stlačený vzduch (suchý, čistý) 0,5 - 0,7MPa
Ochranné plyny pro ochranu kořene svaru * 1 nezávislá cesta
Charakteristika umístění na pracovní pozici Volně stojící s doporučením zakotvit
Třída krytí IP 51C
Příkon instalační ***
ROZMĚRY HODNOTA 
Výška 983 mm 
Šířka 1251 mm 
Hloubka 1935 mm 
Hmotnost (bez upínacího prvku) *** 350 Kg 

 

* Položka je volitelná, nebo existuje ve více provedeních, které se vzájemně odlišují funkcionalitou. Uvedené údaje platí pro nejvyšší varianty.

** 8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je maximální efektivní hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

 

Funkcionalita podrobněji

Zde uvedené údaje jsou přehledem možností stroje a nedávají si za cíl podrobně vysvětlit jednotlivé prvky. To zejména z důvodu obtížné srozumitelnosti některých složitějších funkcí nebo výbavy. Pro podrobnosti se obracejte na technické oddělení HST CREATIVE, nebo na obchodní oddělení.


Řídící systém R3

 

√ Jednoduché ovládání přizpůsobené chápání ovladače svářečem

√ Zobrazení všech nastavených hodnot prostřednictvím velkého LED displeje

√ Vnitřní MENU je rozděleno do grafických bloků pro lepší orientaci

√ Digitálně řízené zpoždění svařování, rychlosti rotace a všech dalších funkcí

√ Rychlost otáčení vřetene je řízena centrálním otočným ovladačem v pohotovostním režimu pro rychlejší odezvu

√ Rozdělení nastavení hodnot pro rotaci, pro ovládání svářečky, ramene, nebo formovacích plynů

√ Programově řízené a nastavitelné ovládání ramene hořáku a formovacího plynu

√ Možnost ukládání vlastních programů a nastavení do paměti řídícího systému pomocí programovatelného rozhraní uvnitř systému

 

r3.jpg

 

Pohotovostní režim Řídícího systému R3:

 

r3_standby-mode.jpg

 


Technologické funkce Řídícího systém R3

 

Ovládání:

 • 2 Takt. Je mód, kdy po sešlápnutí nožního ovladače, nebo stisknutí a držení tlačítka ručního ovladače započne pracovní cyklus a teprve po jeho uvolnění pracovní cyklus skončí. Jde tedy o tzv. režim dvou pohybů. To ale pouze pokud nejsou aktivovány funkce automatické kontroly rotace vřetene. Typické použití tohoto režimu je svařování vsedě, kdy je možné okamžitě reagovat na potřeby rotování svařence.
 • 4 Takt. Je mód, kdy po sešlápnutí nožního ovladače a jeho opětovného uvolnění započne pracovní cyklus, který je ukončen opět sešlápnutím a uvolněním ovladače. Jde tedy o tzv. režim čtyř pohybů. To ale pouze pokud nejsou aktivovány funkce automatické kontroly rotace vřetene. Typické použití tohoto režimu je svařování ve stoje, kdy je tak umožněn místní pohyb svářeče při nepřerušené rotaci vřetene.
 • Automatika. Je mód Automatické kontroly rotace vřetene. Tzn., že vřetene se otočí o předem nastavený úhel v rozsahu 0° až 730°. Po sešlápnutí nožního ovladače, nebo stisknutí tlačítka ručního ovladače započne pracovní cyklus, který je automaticky ukončen po dosažení nastaveného úhlu otočení. Úhel otočení lze nastavit v bloku “Rotace”, viz. níže.
 • Spodní rychlost. Určuje, jaká bude minimální nastavitelná rychlost (ot./min) otáčení vřetene v Pohotovostním režimu. Tzn. minimální rychlost otáčení vřetene, ze které bude možné otáčky zvyšovat. Pod hodnotu, která bude v tomto bloku nastavena, nebude možné vřetenem otáčet. Pokud tedy chcete využít plný otáčkový rozsah stroje, musí být nastaveno 0,0 ot./min. Maximální nastavitelná hodnota se vždy rovná maximálním možným otáčkám, viz výrobní štítek stroje.

Rotace:

 • Průměr svařence. Zde zadejte průměr svařence, řídící systém automaticky vypočítá postupovou rychlost svařování, tzn. relativní rychlost posuvu svařovacího hořáku. Tuto hodnotu systém vypíše na displej v Pohotovostním režimu. Nastavení v cm v rozsahu od 0,0 do 300,0 cm.
 • Směr otáčení. Nastavení směru otáčení vřetene v ose rotace (Volba: Po směru, nebo Proti směru hodinových ručiček).
 • Zpoždění rotace. Funkce slouží k dobrému natavení materiálu. Nastavte prodlevu mezi sepnutím svářečky a zahájením rotace vřetene. Hodnota je nastavována v sekundách s přesností 0,1 sec v rozsahu od 0,0 do 15,0 s.
 • Úhel otočení. Zde zvolte, o jaký celkový úhel se vřeteno otočí. Mezní hodnota je 730°. Funkce je aktivní pouze pokud je zvolen mód Automatické kontroly rotace vřetene v bloku “Ovládání”, viz. výše.
 • Vypnutí zdroje. Definuje bod, kde systém vypne svářečku. Nastavení v úhlových stupních. Mezní hodnota je 730°. Funkce je aktivní pouze pokud je zvolen mód Automatické kontroly rotace vřetene v bloku “Ovládání”, viz. výše.
 • Vracet do 0. Definuje režim návratu vřetene do výchozí polohy za účelem nalezení výchozí polohy (např. směrově definované přípravky), nebo za účelem rozmotání hadic energií a plynů. Funkce je aktivní pouze pokud je zvolen mód Automatické kontroly rotace vřetene v bloku “Ovládání”, viz. výše. 

Plyn:

 • Funkce je dostupná pouze pokud je stroj vybaven ventilem pro spínání formovacího plynu (volitelný prvek).
 • Předfuk plynu. Definuje, jak dlouho bude sepnutý ventil ochranného plynu před tím, nežli systém vydá povel k zapálení svářečky. Nastavení v sekundách v rozsahu od 0,0 do 15,0 s. Při nastavení 0,0 s je funkce neaktivní.
 • Dofuk plynu. Definuje, jak dlouho bude sepnutý ventil ochranného plynu poté, kdy systém vydal povel k vypnutí svářečky. Nastavení v sekundách v rozsahu od 0,0 do 15,0 s. Při nastavení 0,0 s je funkce neaktivní.

Hořák:

 • Funkce je dostupná pouze pokud je stroj vybaven pneumatickým ramenem pro plnou automatizaci svařování (volitelný prvek).
 • Před svářením. Nastavte přiklonění hořáku ke svařovanému výrobku. (Volba: Automaticky, tzn. hořák bude přikloněn automaticky po spuštění pracovní cyklu, nebo Manuálně, tzn. hořák čeká na povel tlačítkem na klávesnici, teprve pak dojde ke spuštění pracovního cyklu).
 • Po sváření. Nastavte odklonění hořáku od svařovanému výrobku. (Volba: Automaticky, tzn. hořák bude odkloněn automaticky po ukončení pracovní cyklu, nebo Manuálně, tzn. hořák čeká na povel tlačítkem na klávesnici, teprve pak dojde k odklonění hořáku od svařovaného výrobku).

Svařované díly:

 • Může jít o jakékoli díly, které plní rozměrová a hmotnostní omezení stroje a to bez omezení metod svařování.
 • Svařovací proces může proběhnout v libovolném úhlu naklonění vřetene v rámci možností stroje. Toto je zcela nezávislé na excentrickém zatížení stroje díky digitální koncepci pohonů.
 • Řídící systém je schopný ovládat úhel rotace a úhel vypnutí svářečky nezávisle na sobě. Tedy lze dosáhnou pefektního napojení svarové housenky při automatizovaném svařování. Samozřejmě je možné i zcela manuální ovládání.

Volby:

 • Základní je možnost volby mezi použitím upínací desky případně univerzálního sklíčidla, nebo jde montovat na výstupní přírubu vřetene jakékoli účelové přípravky.
 • Stroj může být dodán se standardním nožním spínačem (start-stop). Je však rovněž možné připojit proporcionální ovladač rychlosti otáčení, který řídí počet otáček vřetene v rámci zvolené citlivosti, kterou lze přednastavit na řídícím panelu.
 • Existuje i možnost volitelně připojit pneumatické rameno pro sváření. Tím se ze stroje stává plně automatizovaná jednotka. Tak může být proveden průběh sváření na základě primárního nastavení výrobního procesu bez odborné obsluhy. Připojovací kabel se zásuvkou je dodáván se strojem.

Typy:

 • HST CREATIVE vyrábí zakázková jednoúčelová, vysoce produktivní pracoviště pro svařování jednoduchých dílů právě s použitím tohoto stroje. Více informací zde.
 • Připojením podavače studeného drátu HST CREATIVE CW 06 získáte plně stanici pro plně funkční automatizované svařování.

Konfigurační možnosti

 

rwp-miller_615x517_konfigurace.jpg

Nezbytný výběr

Bez takto označené položky nebude stroj použitelný. Pokud máte pochybnosti napiště nám. Objednávku lze dokončit i bez nezbytných položek.

Konstrukční příplatek

Takto označená položka musí být namontována do stroje při jeho výrobě. Později je to nemožné, nebo je montáž spojena s velkými náklady.

Volné vybavení

Takto označená položka je kdykoli namontovatelná na stroj a to svépomocí. Její pozdější objednání neprodražuje celkovou investici.

 

 

Stroj se základním vybavením

C

RWP MILLER 1050.1221 Mk.III

Stacionární polohovalo s nosností 1700 kg, elevací 0 - 90°, výškou pracovní desky 983 mm

Dodávka obsahuje stroj samotný (1) vybavený motorickým naklápěním vřetene.

Základní volitelné vybavení

0.A

Pracovní deska 1050x21

Pracovní deska s centrickými kruhy a drážkami,1050x21mm,155x13,5

√ Přesně obrobené s vysokou plochostí
√ Centrické kruhy pro rychlé centrování
√ Čtyři upínací drážky
√ Povrchová úprava měděním, nebo niklováním
√ Hmotnost 138,8 kg

0.B

Sklíčidlo 250mm

Tříčelisťové univerzální sklíčidlo s úpravou převodů pro svařování, otvor 78mm

√ Standardní soustředný pohyb upínacích segmentů
√ Vnitřní a vnější upínací segmenty
√ Upínací klička
√ Úprava snižující opotřebení převodů protékajícím proudem
√ Hmotnost 22,2 kg

1.1

Řídící systém R3 - bez možnosti ukládání programů

Řídící systém R3 poskytuje rozšířené plně digitální a sofistikované funkce, velký displej a číselně nastavitelné parametry pro plnou automatizaci svařovacího procesu. Disponuje řízeným výstupem pro spínání svářečky.

1.2

Řídící systém R3 - s možností ukládání programů

Řídící systém R3 poskytuje rozšířené plně digitální a sofistikované funkce, velký displej a číselně nastavitelné parametry pro plnou automatizaci svařovacího procesu. Disponuje řízeným výstupem pro spínání svářečky.

Související kategorie:

» RWP 1050.1221